Zpracování a ochrana osobních údajů

  1. Registrací a vyplněním informací v přihlášce o svém jménu, příjmení, datu a místu narození, adrese bydliště, statutu studenta, absolventa nebo zaměstnance (dále jen „osobní údaje“) účastník soutěže uděluje Technické univerzitě v Liberci, jako správci osobních údajů, se sídlem Studentská 1402/ 2, 461 17 Liberec 1, IČ: 46747885, souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely pořádání soutěže, a to zejm. k provedení registrace účastníka a prověření jeho platné účasti v soutěži, k provedení hodnocení přihlášeného start-up projektu, vyrozumění o výhře či předání výhry v soutěži, pro zveřejnění a prezentaci přihlášeného projektu, pro pořizování a používání fotografií ze setkání účastníků soutěže za účelem prezentace soutěže.
  2. Účastník dále poskytuje Technické univerzitě v Liberci souhlas k užití osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa za účelem zasílání informací, novinek a sdělení souvisejících s aktivitami Student Business Clubu a pro účely prezentace a zveřejňování aktivit Student Business Clubu v časopisech a na Internetu.
  3. Souhlas je na dobu 5 let od ukončení soutěže, případně na dobu určenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění.
  4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu dle bodu 1. nezbytné pro účast v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to e-mailem na adresu info@sbc-tul.cz. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dle bodu 1. v průběhu soutěže dojde k ukončení účasti soutěžícího v soutěži a TUL jako správce provede výmaz osobních údajů účastníka. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.
  5. Osobní údaje bude správce – TUL zpracovávat manuálně i automaticky přímo a prostřednictvím členů pořadatelského a hodnotitelského týmu (administrativní pracovníci, kouči, hodnotitelé atd.). Osobní údaje mohou být případně předávány poskytovateli finanční podpory, a to v rozsahu stanoveném poskytovatelem podpory či příslušnými právními předpisy, dále kontrolním orgánům, popř. osobám pověřeným poskytovatelem finanční podpory za účelem kontroly, monitoringu a vyhodnocení účinnosti podpory a příslušného programu podpory.
  6. Účastník soutěže má na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující práva: právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na úpravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování provedené ze strany TUL, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému Vámi určenému správci, právo vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů, dále máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o podmínkách a zásadách, za nichž Technická univerzita v Liberci bude zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou uvedeny na Úřední desce TUL, viz https://www.tul.cz/uredni-deska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju.
  7. V souvislosti s otázkami ohledně zpracování a ochrany osobních údajů se účastník může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@tul.cz nebo na adrese Technická univerzita v Liberci, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1.